Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim


Tên phim: Định Vị Trái Tim
Tên tiếng Anh: Reality Check
Tên tiếng Hoa: 《心路GPS》
Giám chế: Lý Diễm Phương
Nơi quay: Hồng Kông, Trung Quốc
Diễn viên:
Trần Triển Bằng
Lý Tư Kỳ
Hoàng Thúy Như
Mạch Trường Thanh
Lương Gia Kỳ
Stanley - Trương Cảnh Thuần
Trần Tú Châu

Hero Yuen
La Lạc Lâm
Quan Tinh
Giản Mộ Hoa
Dương Tú Huệ
Thẩm Trác Doanh
Nguyễn Chánh Phong
Lâm Thục Mẫn
Dư Tử Minh
Chu Thông
Hạ Bình

Bạn Ðã Xem Chưa ?